Charles Perrault
Charles Perrault (Telaffuz: şarl pero), (d. 12 Ocak 1628 – ö. 16 Mayıs 1703), Fransız yazar. Dünyanın her yerinde bilinen, çocuk hikâyeleri yazmıştır. En önemli eserleri arasında Külkedisi, Uyuyan Güzel ve Kırmızı Başlıklı Kız sayılabilir. Günümüzde de popülerliğini koryan hikayelerinden Uyuyan Güzel opera ve bale olarak sergilenirken, Walt Disney adlı şirket de […]

Charles Perrault


Atabey ya da Atabeg Selçuklu Devleti’nde eyaletlere yönetici olarak gönderilen, şehzadelerin (melik) yetişmesinden sorumlu tecrübeli devlet adamlarına verilen unvandır. Bu unvanın Osmanlı Devleti’ndeki karşılığı laladır.

Atabey


Rodos-heykeli
Rodos’un sakinleri olan Dor’lar, Makedonya Kralı Demetrios’la yaptıkları bir savaşı kazandıktan sonra, zafer anıtı olarak ve ilahları Helios’a şükranlarını sunmak için, Rodos limanının girişine Güneş Tanrısı Helios’un tunçtan heykelini yaptılar. Rodos Kolossosu da denilen bu anıtın heykeltıraşı Lindos’lu Khares’ti. M.Ö. 281 – 280 yılında yapılan 32 metre yüksekliğindeki bu tunç […]

Rodos HeykeliTakvim-i_Vekayi
Takvim-i Vekayi Osmanlı Devleti’nin ilk resmî gazetesi ve İstanbul’da çıkan ilk Türkçe gazetedir. 1831 yılında yayımlanmaya başlanan gazete tamamen kapandığı 1923 yılına kadar Türkçe dışında kısa süreli olmak üzere Arapça, Farsça, Rumca, Ermenice ve Fransızca olarak beş ayrı dilde yayınlanmıştır. Takvim-i Vekayi, II. Mahmud’un emriyle vakanüvis ve Takvimhane Nazırı Esad […]

Takvim-i Vekayi


Valide Sultan (Osmanlıca: والده سلطان) Osmanlı tahtında oturan padişahın annesine verilen unvandır. Kaynaklarda valide sultanın yanı sıra “mehd-i ulya-yı saltanat” tabirine de rastlanır. Önceleri Selçuklu geleneğinin devamı olarak hatun kelimesi kullanılırken 16. yüzyılda tahta çıkan Kanuni’nin annesi Hafsa Sultan’dan itibaren sultan terimi kullanılmaya başlanmıştır. Otuz altı Osmanlı padişahından yirmi üçünün […]

Valide Sultan


Tanin
1908 yılında Hüseyin Cahit Yalçın, Tevfik Fikret ve Hüseyin Kazım Kadri tarafından çıkarılmaya başlanan gazetedir. İlk sayısı 1 Ağustos 1908’de yayınlanan gazete İttihat ve Terakki Cemiyetinin yayın organı haline geldi. Tevfik Fikret ve Kazım Kadri gazeteden ayrıldı. 31 Mart Ayaklanması sırasında gaezetenin matbaası basıldı. Bu sırada Hüseyin Cahit Romanya’ya kaçtı. […]

Tanin Gazetesiikdam
5 Temmuz 1894 – 31 Aralık 1928 tarihleri arasında yayınlanan “siyasi, ilmi, ticari Türk gazetesi.” Ahmet Cevdet Bey tarafından çıkarılmaya başlanan gazete Türkiye’de rotatif baskı tekniğini ilk kez uygulamıştır. II Meşrutiyet, I. Dünya Savaşı, Mütareke, Milli Mücadele ve Cumhuriyet yıllarında yayınlanan İkdam yayınlandığı dönemlerin en önemli gazetesi olmuştur. Haberlere büyük […]

İkdam Gazetesi


Osmanlı Devleti tarafından yabancı ülkelere gönderilen sefirlerin (elçilerin), İstanbul’dan hareketlerinden başlayarak gittikleri yerlerdeki gözlemleri, görüştükleri devlet adamları, siyasi olaylar ve yaptıkları faaliyetler hakkında hazırladıkları raporlara sefâretnâme denir. Bu eserler sefir tarafından yazılabileceği gibi, maiyetinden biri tarafından da kaleme alınabilir. Sefâretnâmeler Osmanlı diplomasi tarihinin en önemli birinci el kaynaklarındandır. Osmanlı Devletinin […]

Sefaretname


Reaya kelimesi sözlükte “bir hükümdarın yönetimi altındaki halk” ya da “Tanzimattan önce Osmanlı Devleti’nin Müslüman olmayan uyrukları” anlamlarına gelmektedir. Osmanlı’da idarî ve siyasî bir terim olarak, hükümdarın hüküm ve idaresinde bulunup vergi veren halkı ifade etmek için kullanılmıştır. Bazı hadislerde de yer alan kelime daha çok ”Hepiniz çobansınız ve emriniz […]

ReayaPadişah, Farsça bir kelime olup, bey, efendi, muktedir anlamına gelen “pāti” ve hükümdar anlamına gelen “şāh” kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Şahların en büyüğü manasına gelen bu kelime Sasani hükümdarlarının ünvanı iken, Osmanlılar ve Delhi sultanları gibi bir kısım İslam hükümdarları tarafından da kullanılmıştır. Osmanlı Padişahı Esas itibariyle İslami geleneğe dayanan Osmanlı […]

Padişah


Babilin_Asma_Bahceleri
Babil’in Asma Bahçeleri bir rivayete göre MÖ 7. yüzyılda Babil kralı II. Nebukadnezar tarafından yaptırılmıştır. Daha zayıf bir rivayete göreyse MÖ 810 yılından itibaren 5 yıl hüküm süren Asur Kraliçesi Semiramis tarafından yapılmıştır. İlk rivayette Mezopotamya çölünün ortasında, ağaçlar, akan sular ve egzotik bitkilerin bulunduğu çok katlı bahçelerin, Nebukadnezar’ın sıla […]

Babil’in Asma Bahçeleri


iskenderiye_feneri
İskenderiye Feneri MÖ 285-246 yılları arasında tehlikeli kıyı şeridi boyunca gemicileri yönlendirmek amacı ile Mısır’ın İskenderiye kenti kıyısındaki Faros (Pharos) adasında inşa edilmiştir. Şehrin batı limanında bulunan fener yaklaşık 166 m yüksekliğe sahip olmakla birlikte dünyada bugüne kadar yapılan fenerlerin en yükseğidir. Üç bölümden oluşan fenerin mimarı Knidos’lu Sostratus’tur. Fenerin […]

İskenderiye Feneri